Privacy Statement

Laatste update 17 mei 2021

Pervin Coaching 

Pervin Coaching, gevestigd aan Hofsingel 205, 6834 GG te Arnhem doet er alles aan om jouw persoonlijke informatie die je verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming te behandelen.

Pervin Coaching is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Er wordt geen informatie verzameld of gebruikt voor andere doeleinden dan die worden beschreven in dit Privacy Statement, tenzij Pervin Coaching van tevoren jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor heeft verkregen. Die toestemming kan blijken uit het feit dat je per e-mail of anderszins een vraag stelt. Alleen als je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven worden de vooraf afgesproken persoonlijke gegevens gebruikt.

Contactgegevens Pervin Coaching

Pervin Vermeer-Kalay
Hofsingel 205
6834 GG Arnhem
+31 6 18869962
www.pervin.nl
KVK 80760678

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Pervin Coaching verwerkt in een verwerkingsregister deze (persoons)gegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten of producten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens om je factuur netjes op te kunnen maken en om fysieke producten toe te kunnen sturen
  • Telefoonnummer om je persoonlijk te woord te kunnen staan voor support rond de levering van de dienst of het product of om afspraken in te plannen
  • E-mailadres voor support rond de levering van de dienst of het product, om afspraken in te plannen of voor het verzenden van een nieuwsbrief (alleen als je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven)
  • Bankrekeningnummer in verband met het afhandelen van jouw betaling
  • Pervin Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
  • Pervin Coaching verwerkt vanwege vitaal belang bij een persoonlijk coachtraject mogelijk bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou met betrekking tot je gezondheid in relatie met jouw hulpvraag/coachvraag. Deze persoonlijke gegevens worden zorgvuldig opgeslagen op de computer die beveiligd is met een antivirusprogramma.

Hoe lang de persoonsgegevens worden bewaard

Pervin Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zij hanteert de volgende bewaartermijn van persoonsgegevens voor een persoonlijk coachtraject: 7 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Pervin Coaching gaat vertrouwelijk om met jouw gegevens en deelt op geen enkele wijze jouw informatie met derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, wanneer jij dit    wenst en goedkeurt, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Pervin Coaching geeft jouw informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden.

Zoals opgenomen in de coachovereenkomst worden voor de voortgang van het traject verslagen en ingevulde reflectieformulieren digitaal en soms in printversie bewaard. Door het ondertekenen van de overeenkomst verleen je hier toestemming voor.

Persoonlijke reflectie tijdens intervisie of opleidingen, in het kader mijn eigen professionele ontwikkeling als coach, vindt anoniem plaats binnen collegiaal overleg.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken, wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Pervin Coaching blijft verantwoordelijk voor het afsluiten van deze verwerkingsovereenkomsten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Pervin Coaching. De gegevens die je hebt doorgegeven kun je te allen tijde laten aanpassen door een mail te sturen naar info@pervin.nl

Bij een verzoek tot inzage per e-mail wordt gevraagd een kopie van je identiteitsbewijs met dit verzoek mee te sturen om er zeker van te zijn dat dit verzoek door de juiste persoon wordt gedaan. Let op: maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Er wordt zo snel mogelijk gereageerd, zeker binnen vier weken, op dit verzoek.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid, dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Ook dan wordt om schriftelijke bevestiging van dit verzoek inclusief een kopie van je identiteitsbewijs gevraagd. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt

Bij het bezoeken van de website pervin.nl worden automatisch enkele technische gegevens door je computer en apparatuur aan mijn computer verstrekt, zoals het door jou gebruikte IP-adres, het besturingssysteem en de gebruikte internetbrowser. De website is via cookies gekoppeld aan Google Analytics  en Facebook (Facebookpixel). Hiermee kan worden geanalyseerd hoe lang je op de website bent, welke pagina het meest wordt gelezen en hoe je op deze website terechtgekomen bent. Deze cookies worden beheerd door (respectievelijk) Google en Facebook.

Pervin Coaching gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken voor marketing doeleinden. Het is altijd mogelijk om cookies uit te schakelen. Houd er dan wel rekening mee dat de website niet optimaal werkt. Pervin Coaching verwijst je naar de gebruikersvoorwaarden voor meer informatie over cookies op de websites.

Door mijn website te bezoeken, ga je akkoord met dit Privacy Statement en de gebruikersvoorwaarden die van toepassing zijn op deze website. Op de website worden de (contact)gegevens die je met mij deelt via een beveiligde verbinding (SSL) verstuurd.

Hoe persoonsgegevens worden beveiligd

Let op met informatie die je openlijk deelt op websites of social media. Er zijn plekken waarop Pervin Coaching op geen enkele wijze invloed kan hebben op het beschermen van jouw privacy. Wees er bewust van dat alle informatie die je vrijwillig en zelf openlijk beschikbaar stelt aan derden, zoals reacties op blogs, in de chat tijdens webinars of op social mediakanalen, mogelijk gehoord, gelezen en verzameld wordt door anderen buiten mij. Pervin Coaching houdt zich niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor elk oneigenlijk gebruik van deze informatie door derden. 

Pervin Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens heel serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@pervin.nl of +31 6 18869962

Een datalek wordt door Pervin Coaching binnen 72 uur gemeld bij https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Pervin Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen in dit Privacy Statement

Eventuele wijzigingen van de website pervin.nl of werkwijze kunnen leiden tot wijzigingen in dit Privacy Statement. Er wordt daarom aangeraden dit Privacy Statement regelmatig nog eens door te nemen. 

Heb je vragen?

Stuur een e-mail naar info@pervin.nl of bel +31 6 18869962

Pervin Coaching
Pervin Vermeer-Kalay
Hofsingel 205
6834 GG Arnhem
+31 6 18869962
www.pervin.nl
KVK 80760678 

Copyright © 2021 | Pervin Coaching