Algemene voorwaarden

Hofsingel 205
6834 GG Arnhem

info@pervin.nl

KvK Utrecht: 80760678
BTW nummer: NL003485297B66

Algemene voorwaarden voor het leveren van diensten door Pervin Vermeer-Kalay, coachpraktijk Pervin Coaching, hierna te noemen Pervin Vermeer-Kalay. Opgemaakt januari 2021.

Artikel 1. Definities; begrippen in deze algemene voorwaarden

Pervin Vermeer-Kalay, ingeschreven in de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 80760678 en levert diensten op het gebied van trainingen, coaching en workshops.

Pervin Vermeer-Kalay verricht haar diensten in sommige gevallen (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden. Pervin Vermeer-Kalay kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.

Met de opdrachtgever wordt de persoon of instantie bedoeld die een opdracht aan Pervin Vermeer-Kalay heeft verstrekt, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s).

De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Pervin Vermeer-Kalay zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening door Pervin Vermeer-Kalay.

De klant of cliënt is de persoon of personen ten behoeve van wie Pervin Vermeer-Kalay haar diensten verleent.

De opdrachtgever en klant/cliënt kunnen, maar behoeven niet, dezelfde zijn.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten met Pervin Vermeer-Kalay.

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.

Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

Pervin Vermeer-Kalay behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

Artikel 3. Opdrachtverlening

Offertes of prijsopgaven van Pervin Vermeer-Kalay zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in, dat door hem/haar beste weten alle relevante informatie voor het maken van de offerte en/of voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Pervin Vermeer-Kalay is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Pervin Vermeer-Kalay zich het recht voor, de met de opdrachtgever overeengekomen prijs voor de door Pervin Vermeer-Kalay te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.

De prijzen in de genoemde offertes/prijsopgaven zijn voor bedrijven exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven. Voor particuliere opdrachtgevers zijn alle opgegeven prijzen inclusief.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Pervin Vermeer-Kalay niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Pervin Vermeer-Kalay, dan wel door het akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte, danwel door het ondertekenen van de coach- of behandelovereenkomst. Daarmee wordt deze overeenkomst tevens de opdrachtbevestiging.

Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door Pervin Vermeer-Kalay uitgebrachte overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan Pervin Vermeer-Kalay, en wel conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door Pervin Vermeer-Kalay een aanvang is gemaakt.

Artikel 4. Tussentijdse wijziging in de opdracht

Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal Pervin Vermeer-Kalay de noodzakelijke aanpassingen in de opdracht aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdracht zal dit, zonder dat een schriftelijke opdracht vereist is, afzonderlijk aanvullend in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever.

Artikel 5. Inspanningsverplichting

Pervin Vermeer-Kalay zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Pervin Vermeer-Kalay niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of de cliënt gestelde doel.

Artikel 6. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst

Alle door het Pervin Vermeer-Kalay gedane aanbiedingen/uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij door Pervin Vermeer-Kalay uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangeven. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever kan uitsluitend schriftelijk geschieden.

 Artikel 7. Verplichtingen opdrachtgever

De opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de overeengekomen dienstverlening door Pervin Vermeer-Kalay. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin het volledige overeengekomen bedrag als opgenomen in de offerte aan Pervin Vermeer-Kalay verschuldigd.

Indien een deelnemer/ cliënt door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan, na vooraf verkregen toestemming van Pervin Vermeer-Kalay, deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer. Indien dit niet mogelijk blijkt, worden desalniettemin aan opdrachtgever de volledige kosten in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die Pervin Vermeer-Kalay nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als Pervin Vermeer-Kalay daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever aan Pervin Vermeer-Kalay op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met telefoonaansluiting en desgewenst, eveneens kosteloos, internetaansluiting.

Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Pervin Vermeer-Kalay.

Artikel 8. Tarieven, kosten en prijzen

In de offerte van Pervin Vermeer-Kalay staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Pervin Vermeer-Kalay voor de daarin bedoelde opdracht in rekening zullen worden gebracht/doorbelast.

De door Pervin Vermeer-Kalay opgegeven prijzen zijn exclusief de daarover door opdrachtgever verschuldigde BTW en dienen door de opdrachtgever, vermeerderd met de verschuldigde BTW, tijdig aan Pervin Vermeer-Kalay te worden betaald, tenzij expliciet anders aangegeven in de offerte.

Voor particulieren worden alle tarieven vermeld op de website van Pervin.nl

Artikel 9. Facturering en betalingsvoorwaarden

Het honorarium van Pervin Vermeer-Kalay en de door haar aan de opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door Pervin Vermeer-Kalay steeds bij schriftelijke declaratie aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van Pervin Vermeer-Kalay kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.

Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de declaratiedatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.

Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan Pervin Vermeer-Kalay over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Pervin Vermeer-Kalay worden opgeschort, dit zonder dat Pervin Vermeer-Kalay dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is Pervin Vermeer-Kalay in dat geval gerechtigd, de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Pervin Vermeer-Kalay of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Pervin Vermeer-Kalay te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling voor de vervaldatum op de deelfactuur verplicht. Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling van de deelfactuur aan Pervin Vermeer-Kalay, dan is Pervin Vermeer-Kalay gerechtigd het gehele bedrag op te eisen.

Facturering in delen kan slechts in enkele gevallen plaatsvinden en alleen na bevestiging door Pervin Vermeer-Kalay. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Pervin Vermeer-Kalay gerechtigd om een wettelijke rente van 15% te heffen over het gedeelte dat te laat betaald is.

Artikel 10. Annuleringsvoorwaarden

Indien de opdracht buiten de beinvloedingssfeer van Pervin Vermeer-Kalay niet is afgenomen binnen de gestelde einddatum, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

Deelname aan training: bij annulering meer dan 30 dagen voor aanvang van de eerste trainingsdag wordt een bedrag van € 100,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de eerste trainingsdag wordt 50% van de totale trainingskosten in rekening gebracht, ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden. Na aanvang van de opleiding of training is annulering niet meer mogelijk.

Incompany workshops, presentaties of trainingen : annuleren zonder bericht: 100 % van de kosten van de geannuleerde workshop/ presentatie/ training. Bij annulering meer dan 30 dagen voor aanvang van de eerste trainingsdag wordt een bedrag van € 100,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de eerste trainingsdag wordt 50% van de totale trainingskosten in rekening gebracht, ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden.  Annuleren binnen 7 werkdagen voor aanvang: 100% van de kosten van de workshop/ presentatie/ training. Na aanvang van de opleiding of training is annulering niet meer mogelijk.

Incompany trajecten: na akkoordverklaring/ondertekening van het programmavoorstel en/of prijsvoorstel: 100% van de kosten genoemd in het voorstel.

Presentatie, workshop of training in beheer van opdrachtgever: annuleren van de workshop of presentatie zonder bericht: 100 % van de kosten van de geannuleerde workshop/ presentatie/ training. Bij annulering tot 7 werkdagen voor aanvang van de workshop/ presentatie/ training vindt terugbetaling plaats, minus 25% van de deelnamekosten (administratiekosten). Annuleren van de workshop/ presentatie/ training binnen 7 werkdagen voor aanvang: 100% van de kosten van de workshop/ presentatie/ training.

Deelname aan workshops: annuleren van deelname aan de workshop zonder bericht: 100 % van de kosten van deelname aan de workshop. Annuleren van deelname aan de workshop binnen 24 uur voor aanvang: 100% van de kosten van de deelname aan de workshop. Annuleren van deelname aan de workshop binnen 72 uur voor aanvang: 50% van de kosten van de deelname aan de workshop.

Deelname aan events: annuleren van deelname aan het event zonder bericht: 100 % van de kosten van deelname aan het event. Annuleren van deelname aan het event binnen 3 werkdagen voor aanvang: 100 % van de kosten van de deelname aan het event. Annuleren van deelname aan het event binnen 7 werkdagen voor aanvang: 50 % van de kosten van de deelname aan het event. Bij annulering tot 14  werkdagen voor aanvang van het event vindt terugbetaling plaats, minus 25% van de deelnamekosten (administratiekosten).

Coachtrajecten/deelname groepstrajecten; annuleren van deelname aan het traject zonder bericht: 100 % van de kosten van deelname. Annuleren van deelname aan het traject binnen 14 dagen voor aanvang: 100% van de kosten van de deelname aan het traject.

Losse coachsessies: annuleren van de sessie zonder bericht: 100 % van de kosten van het uurtarief. Annuleren van de sessie binnen 48 uur voor aanvang: 100% van het uurtarief. Annuleren van de sessie meer dan 48 uur voor aanvang: geen kosten.

 Artikel 11. Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

Artikel 12. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Pervin Vermeer-Kalay desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.

Pervin Vermeer-Kalay mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken al ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Pervin Vermeer-Kalay houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

Pervin Vermeer-Kalay en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Pervin Vermeer-Kalay geleverde zaken en/of diensten.

Daarnaast is Pervin Vermeer-Kalay nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten; op Pervin Vermeer-Kalay rust terzake ook slechts een inspanningsverbintenis. (zie tevens artikel 5)

Artikel 14. Intellectueel eigendom

Modellen, technieken en instrumenten die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Pervin Vermeer-Kalay voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Pervin Vermeer-Kalay. Datzelfde geldt ook voor de door Pervin Vermeer-Kalay uit te brengen (tussen- en/of eind-) rapportages. De opdrachtgever krijgt slechts het recht, deze rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van een of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Pervin Vermeer-Kalay, tenzij bij de opdracht uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 15. Geheimhouding

Pervin Vermeer-Kalay is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. Pervin Vermeer-Kalay houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, dan dat daartoe een zwaarwegende reden aan ten grondslag ligt, aan derden worden verstrekt.

Artikel 16. Bijzondere Bepalingen

Pervin Vermeer-Kalay behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan Pervin Vermeer-Kalay.

Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet in voorzien, is het Nederlandse recht van toepassing.

Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door een door partijen aan te wijzen mediator. Als dat niet mogelijk blijkt, door de bevoegde Nederlandse rechter.